Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej goslupski.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf
 • brak opisów alternatywnych dla części zdjęć
 • brak napisów w filmach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: New Ventures Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Ciechanowicz – Naczelnik Wydziału Obsługi Zarządu i Promocji.
 • E-mail: kciechanowicz@powiat.slupsk.pl
 • Telefon: 59 8418 723

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności
77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl,
INFOLINIA – 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Do budynku Starostwa prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Szarych Szeregów oraz wejście od wewnętrznej strony budynku. Do obu wejść prowadzą jednostopniowe schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, który przywołuje pracownika Starostwa mogącego udzielić informacji i pomocy. Na parter budynku Starostwa prowadzą schody, zarówno po wejściu do budynku wejściem głównym jak i wewnętrznym. W budynku funkcjonuje zewnętrzna winda dla wózków znajdująca się przy wejściu od wewnętrznej strony budynku, która służy udostępnianiu pomieszczeń biurowych i korytarzy osobom niepełnosprawnym. Z uwagi na publiczny charakter Starostwa, w godzinach urzędowania nie obowiązuje system kontroli wejść. Biuro Obsługi Mieszkańca znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku wejściem głównym. Dla osób niepełnosprawnych dzięki wewnętrznej windzie, dostępne są korytarze i pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku (parter, I piętro i II piętro). Na każde piętro budynku prowadzą również schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W BOM i w każdym innym miejscu można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), którym jest pracownik Starostwa. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: bom@powiat.slupsk.pl lub telefonicznie +48 59 8418 716

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.